Privacyverklaring

Roeland Cuppers Trainingen

 

Roeland Cuppers Trainingen respecteert uw privacy en persoonsgegevens. Onderstaand treft u het privacy beleid aan. Dit beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

 

Contactgegevens

De onderneming van Roeland Cuppers (Roeland Cuppers Trainingen) is gevestigd te (3072 AB) Rotterdam aan het adres Ertsstraat 42 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54261864.

 

Roeland Cuppers (hierna soms ook: ‘zijn of ‘hij’) zal in diverse gevallen verwerkingsverantwoordelijke zijn in de zin van de AVG voor aan hem verstrekte persoonsgegevens. Dit betekent dat hij – in dat geval – het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt. 

 

Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht voor verwerkingsverantwoordelijken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op betrokkenen die werkzaam zijn bij opdrachtgevers c.q. klanten van Roeland Cuppers.

 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen via mail@roelandcuppers.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: “Betrokkene(n)”). Persoonsgegevens die Roeland Cuppers als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, zullen doorgaans gegevens zijn van

 

I.               contactpersonen van samenwerkingspartners c.q. klanten; en

II.              deelnemers aan zijn trainingen.

 

Doorgaans zullen deze gegevens actief door u of uw werkgever aan hem zijn verstrekt, bijvoorbeeld voorafgaand aan – of tijdens een samenwerking of training. 

 

Het komt ook voor dat persoonsgegevens worden ontvangen van derden, bijvoorbeeld in de aanloop naar een nieuwe samenwerking en/of klantrelatie met uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt en u als contactpersoon optreedt. 

 

In enkele gevallen kunnen uw persoonsgegevens ook worden verkregen uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Contactpersonen 

Om uitvoering te kunnen geven aan de met het bedrijf waarvoor u werkt gesloten overeenkomst, worden persoonsgegevens van contactpersonen van Roeland Cuppers verwerkt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens: 

 

        uw voor- en achternaam; 

        uw geslacht;

        uw zakelijke e-mailadres;

        uw (zakelijke) telefoonnummer; en

        in voorkomende gevallen de dagen en tijdstippen waarop u bereikbaar bent op bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer (en eventueel een adres en BTW nummer wanneer wordt samengewerkt met eenmanszaken).

 

Deelnemers 

Van deelnemers aan de trainingen van Roeland Cuppers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

        uw voor- en achternaam; 

        uw geslacht; en 

        uw leeftijd.

 

 

Doeleinden van de verwerking

Voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens dienen op grond van de AVG verwerkingsdoeleinden te bestaan. De bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers c.q. klanten (waaronder bijvoorbeeld het zenden van facturen) en voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen en/of relaties.

 

Verwerkingsgrondslagen

Voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens dient een wettelijke grondslag te bestaan. Voor de

verwerking van bovenstaande persoonsgegevens baseert Roeland Cuppers zich op artikel 6 lid 1 sub b AVG (de

noodzakelijke verwerking voor de uitvoering van overeenkomsten). Indien uw gegevens worden ontvangen van

derden, kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 sub f AVG

(gerechtvaardigde bedrijfsbelangen). 

 

Ontvangers van persoonsgegevens

In voorkomende gevallen kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan samenwerkingspartners (acteurs bijvoorbeeld) van Roeland Cuppers met als doel om de samenwerking zo doelmatig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Voor bovengenoemde persoonsgegevens geldt dat deze bovendien inzichtelijk kunnen zijn of worden voor bijvoorbeeld IT-leveranciers. Verder zullen een aantal van bovenstaande persoonsgegevens inzichtelijk kunnen worden voor de accountant en/of boekhouder ten behoeve van het voeren van administratie. Het kan tot slot zo zijn dat Roeland Cuppers op basis van wet- en regelgeving zou kunnen worden verplicht om uw persoonsgegevens aan overige derden (binnen de Europese Unie) te verstrekken.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Onder meer onder de AVG bestaat de verplichting om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Rekening houdend met de stand van de techniek zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen (en zullen genomen blijven worden) om verlies van persoonsgegevens en/of de onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 

 

Contactpersonen 

Voor deze persoonsgegevens van geldt dat deze in elk geval voor een termijn van zeven jaar zullen worden bewaard in verband met de wettelijke administratieplicht. Persoonsgegevens zullen een langere periode worden bewaard indien daartoe de verplichting zou bestaan op grond van wet- en regelgeving. 

 

Deelnemers

Voor deze persoonsgegevens geldt dat deze na afronding van de opdracht (trainingsprogramma) op verzoek van de deelnemer zullen worden verwijderd. In overige gevallen zullen deze persoonsgegevens binnen een jaar na afloop van de training worden verwijderd. Persoonsgegevens zullen een langere periode worden bewaard indien daartoe de verplichting zou bestaan op grond van wet- en regelgeving. 

 

Uw rechten

Als betrokkene hebt u het recht om Roeland Cuppers te verzoeken om:

 

        inzage in uw persoonsgegevens;

        rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens; en

        beperking van de verwerking. 

Voorts hebt u het recht op informatie over de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (als de grondslag van de verwerking gerechtvaardigd belang is) en het recht op overdraagbaarheid van die gegevens. 

 

In de gevallen waarbij toestemming de verwerkingsgrondslag is, geldt dat deze weer kan worden ingetrokken. Dit heeft geen effect op verwerkingen uit het verleden, maar het betekent dat uw gegevens in het vervolg niet meer mogen worden verwerkt. 

 

U kunt uw verzoeken schriftelijk richten aan:

 

Roeland Cuppers Trainingen

Ertsstraat 42

3072 AB  ROTTERDAM

 

en/of per e-mail aan: mail@roelandcuppers.nl.

 

Aan verzoeken zal zo spoedig mogelijk gehoor worden gegeven. Het streven is om dat in elk geval binnen vier weken te doen. 

 

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over bijvoorbeeld de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan wordt u vriendelijk verzocht om daarover allereerst contact over op te nemen met Roeland Cuppers. Ook hiervoor kunt u bovenstaande contactgegevens gebruiken. 

 

Als betrokkene hebt u op grond van de AVG voorts het recht om eventuele klachten in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

Tot slot

De meest recente versie van deze privacyverklaring is op www.roelandcuppers.nl geplaatst op 20-3-2022. Roeland Cuppers behoudt zich het recht voor om dit beleid eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen door de inhoud van deze pagina aan te passen. 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Roeland Cuppers Trainingen

 

Artikel 1 –            Algemeen en definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

·       Opdrachtgever: de contractspartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst;

·       Opdrachtnemer: Roeland Cuppers Trainingen, gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54261864;

·       Offerte: het schriftelijke aanbod van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer;

·       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaat door ondertekening van de Offerte door Opdrachtgever en strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer;

·       Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;

·       Opdracht: de op grond van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door Opdrachtnemer.

 

Artikel 2 –            Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2.           De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk door Opdrachtnemer van de hand gewezen.

2.3.           Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van toepassing indien en voor zover Opdrachtnemer deze bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd, al dan niet in de Offerte en/of de Overeenkomst.

2.4.           Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden door Opdrachtnemer kosteloos aan Opdrachtgever toegestuurd.

2.5.           Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar is/zijn, of wordt vernietigd, dan tast dit niet de geldigheid van de overige algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst aan. De betreffende bepaling zal in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling dat het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.6.           Deze algemene voorwaarden gelden mede voor al degenen, waaronder mede begrepen door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die voor of ten behoeve van Opdrachtnemer werkzaam zijn.

Artikel 3 –              Uitvoering van de Opdracht

3.1.           Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht of een gedeelte daarvan voor Opdrachtgever wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer is zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever gerechtigd derden (waaronder, doch niet alleen, acteurs) in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht. 

3.2.           Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3.3.           Termijnen waarbinnen de Opdracht dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3.4.           De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van een overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

Artikel 4 –            Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 

4.1.           De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4.2.           Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

4.3.           Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de nog te verrichten werkzaamheden zoals geoffreerd en overeengekomen.

4.4.          Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen indien Opdrachtgever onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen valt, surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 5 –              Overdracht rechten en plichten

 

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de rechten en/of plichten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Artikel 6 –            Intellectuele eigendomsrechten 

 

6.1.          Alle intellectuele eigendomsrechten die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet aan derden toekomen.

6.2.           Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om de resultaten van de Opdracht (al dan niet in de vorm van fotomateriaal) te gebruiken in advertentiemateriaal en/of overige (commerciële) uitingen in de ruimste zin van het woord.

6.3.           Indien Opdrachtgever op de hoogte is dat door derden inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever dit zo spoedig als mogelijk te melden aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer zoveel als redelijkerwijs mogelijk bijstand te verlenen bij de bescherming van de rechten van Opdrachtnemer.

6.4.           Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde personen.

 

Artikel 7 –            Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 

7.1.          Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie en/of die gegevens en informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor een correcte en tijdige uitvoering van de Opdracht, tijdig heeft verstrekt om Opdrachtnemer in staat te stellen de Opdracht te kunnen uitvoeren.

7.2.          Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

7.3.          De door Opdrachtnemer te verrichten additionele werkzaamheden, ontstaan doordat Opdrachtgever de benodigde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt of door uitloop van de planning door Opdrachtgever, kunnen door Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever worden gebracht. 

 

Artikel 8 –            Vergoedingen en betaling 

 

8.1.          Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer vergoedingen verschuldigd voor de Opdracht volgens de daarvoor overeengekomen tarieven. De tarieven zijn exclusief 21% BTW en inclusief reiskosten. 

8.2.          Betaling door Opdrachtgever van de gewerkte uren die door Opdrachtnemer middels maandelijkse facturen in rekening zijn gebracht, dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden middels betaling op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever direct in verzuim is en over het opeisbare bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

8.3.          Indien Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet binnen de in het tweede lid gestelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van € 500,00. 

8.4.          Indien Opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet binnen de in het tweede lid gestelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van het maximale bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Opdrachtgever is deze buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat zij, al in verzuim zijnde, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na ontvangst van de aanmaning.

8.5.          Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van voldoende zekerheid te verlangen.

8.6.          Indien Opdrachtgever een (deel) van de door Opdrachtnemer verstuurde factuur betwist, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van haar betalingsverplichting, behoudens voor zover Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij de betwisting gegrond acht.

 

Artikel 9 –              Annulering

 

9.1.          Op de Overeenkomst zijn de in dit artikel 9.2 omschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing indien Opdrachtgever annuleert zonder dat sprake is van overmacht zoals omschreven in artikel 10.3 van deze algemene voorwaarden.

9.2.          In geval van annulering:

a)   binnen twee weken voor aanvang van de trainingsdag, wordt 50% van de kosten verbonden aan die dag in rekening gebracht;

b)   binnen één week voor aanvang van de trainingsdag, wordt 100% van de kosten verbonden aan die dag in rekening gebracht;

c)   binnen 48 uur voor aanvang van een intake- en/of evaluatiegesprek wordt 100% van de kosten verbonden aan die dag in rekening gebracht.

9.3.           In geval van annulering van de gehele training:

a)    binnen een maand voor aanvang van de eerste trainingsdag, wordt 100% van de kosten  

verbonden aan de gehele training in rekening gebracht;

b)   meer dan een maand voor aanvang van de eerste trainingsdag, wordt eenmalig een bedrag gelijk aan de kosten van dagdeel trainerin rekening gebracht. 

 

Artikel 10 –         Klachten en vorderingsrechten 

 

10.1.        In afwijking van artikel 6:89 BW, dient een klacht met betrekking tot de Opdracht op straffe van verval van alle aanspraken binnen 7 dagen na de trainingsdag, schriftelijk en onderbouwd aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

10.2.        Indien de klacht van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer gegrond is, zal Opdrachtnemer een redelijk voorstel doen ter afwikkeling van de klacht van Opdrachtgever. 

10.3.        Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien hij daartoe (al dan niet tijdelijk) is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval, doch niet alleen, verstaan overheidsmaatregelen als gevolg van een epidemie of pandemie ( al dan niet vanwege het COVID-19 virus en/of een daaruit voortkomend (vergelijkbaar) virus) waardoor de fysieke samenkomst van (al dan niet grote) groepen is verboden en Opdrachtnemer de werkzaamheden niet kan uitvoeren op de wijze zoals door hem bepaald. 

10.4.        Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelleden, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer door het verstrijken van een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 11 –         Aansprakelijkheid

 

11.1.        Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een aan hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst. 

11.2.        De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals bedoeld in het eerste lid is beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen vergoeding (exclusief omzetbelasting) ter zake de Opdracht waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt.

11.3.        De in het tweede lid vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

11.4.        Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor: 

a)     bij Opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

b)     bij Opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van een handelen of nalaten van derden, die op verzoek van of door Opdrachtgever zijn ingeschakeld; 

c)     bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever;

d)     bij Opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van onjuist begrip, verminkingen en/of vertragingen van elke wijze van elektronische communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

11.5.        Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door de Opdracht, mede begrepen aanspraken op grond van de vigerende privacy wet- en regelgeving, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Deze vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

 

Artikel 12 –         Privacy en persoonsgegevens 

12.1.        In het kader van de Overeenkomst kan Opdrachtnemer als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens betreffende de Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor de Opdrachtgever verwerken.

12.2.        Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De privacyverklaring van Opdrachtnemer is aan de Offerte en Overeenkomst gehecht en daarop van toepassing. De actuele privacyverklaring van Opdrachtnemer is te raadplegen op de website www.roelandcuppers.nl.

12.3.        Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens naleeft bij de verstrekking van persoonsgegevens aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht. 

 

Artikel 13 –         Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 

13.1.        Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2.        Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden allereerst ter beslechting voorgelegd aan een door Partijen nader aan te wijzen mediator. Indien mediation niet leidt tot beslechting van het geschil geldt het bepaalde in het hiernavolgende artikel 13.3.

13.3.        Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en die niet met behulp van mediation kunnen worden beslecht worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, Nederland.

 

Roeland Cuppers Trainingen

Rotterdam

20-3-2022